CLB ngoại khóa Bóng Đá tại Ecopark

CS1: 239 Parkriver (tầng 2), CS2: 183 Marina, Thủy Nguyên
SVĐ Arena Thuỷ Nguyên (cạnh trường Edison)
SVĐ trường ĐTĐ Greenfield, SVĐ Arean Thuỷ Nguyên