Grape Seed

GrapeSEED là chương trình học tiếng Anh cho học sinh từ 4 đến 12 tuổi.

GrapeSEED áp dụng nguyên lý Tiếp nhận Ngôn ngữ Tự nhiên. Chương trình giúp học sinh có được sự tự tin và sử dụng thành thạo tiếng Anh bằng cách áp dụng quá trình tiếp nhận ngôn ngữ liên tục thông qua việc được tiếp xúc, nắm bắt, sử dụng và củng cố ngôn ngữ.

Khu vực